Yazım Kuralları

SAYFA DÜZENİ

1.Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

4 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3,1 cm

Sağ Kenar Boşluk

3,1 cm

Paragraf Başı

0.5 cm

Blok Alıntı

Sol ve Sağ 0,5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11

Blok Alıntı

9

Dipnot Metin Boyutu

9

Paragraf Aralığı

6 nk

Satır Aralığı

Tek (1)

 

 

2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

3.Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

4.İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

5. Türkçe makalelerde aşağıdaki Kaynak Gösterme Rehberi kullanılacaktır. Türkçe dışındaki çalışmalarda ise Chicago Manual of Style kullanılacaktır. Chicago Manual of Style bilgileri için History Studies dergisinin İngilizce kısmına bakınız: http://www.historystudies.net/English/Defaultx.aspx?SID=4

KAYNAK GÖSTERME REHBERİ

1.  Gönderilen makaleler dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnotlarda geçen kaynaklar, açık ve ayrıntılı künyeleriyle birlikte yazının sonunda Kaynakça kısmında verilir.  Dipnot cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

Örnek: Yusuf Halis Efendi, taşradan Babıâli’ye ve diğer devlet birimlerine gelen Arapça evrakın tercümesinden sorumluydu.[1]

2. Kaynak ilk kez geçtiğinde, künyesi dipnotta aşağıdaki şekilde verilir. Kitap başlığı italic olarak yazılır.

Dipnot: İbrahim Serbestoğlu, Osmanlı Kimdir, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2014, s. 55. 

3. Dipnotta ikinci kez geçen kaynak için, araya başka kaynaklar girmişse, yazarın soyadından sonra “age (adı geçen eser), agm (adı geçen makale), agt (adı geçen tez), agb (adı geçen belge)” gibi kısaltmalar kullanılır.

Dipnot:

1. Ömerül Faruk Bölükbaşı, 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Darbhâne-i Âmire, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, s. 166. 

2. Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi, Ağaç Yayınları, İstanbul 1992.

3. Bölükbaşı, age, s. 169.

4. Bir kaynak dipnotta araya başka bir kaynak girmeden arka arkaya yer alıyorsa yazar adı ve soyadına da gerek yoktur. “age, agm, agt” ve gerekiyorsa sayfa bilgilerini vermek yeterlidir.

Dipnot:

1. Bünyamin Kocaoğlu, Mütarekede İttihatçılık, Temel Yayınları, İstanbul 2006,s. 76.

2. Age, s. 89. 

5. Dipnotlarda “Ad Soyad” sıralaması, kaynaklar bölümünde ise “Soyad, Ad” sıralaması tercih edilir. Kitapla ilgili künye bilgileri kaynaklar bölümünde verilirken sayfa bilgisine tekrar yer verilmez.

Dipnot: Önder Duman, Emperyal Bir Araç Olarak Rum-Pontus Sorunu (1908-1918), Berikan Yayınevi, Ankara 2010, s.53.

Kaynakça: DUMAN, Önder, Emperyal Bir Araç Olarak Rum-Pontus Sorunu (1908-1918), Berikan Yayınevi, Ankara 2010. 

6. Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa veya sayfaların bilgisi verilir. Dergi isimleri italic olarak yazılır. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir.

Dipnot: İlhan Ekinci, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Deniz Ticaretinde Değişim ve Tepkiler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXI, S.2, Aralık 2006, s. 44.

Kaynakça: EKİNCİ, İlhan, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Deniz Ticaretinde Değişim ve Tepkiler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXI, S.2, Aralık 2006, s. 35-76.

7. Bir eser metinde ilk defa kullanıldığı zaman tam künyesi verilmelidir. Daha sonra metin içi göndermeler ve mükerrer alıntılarda ya da dipnotlarda, gerekli durumlarda künyeler kısaltılarak verilebilir. Ancak metnin sonundaki kaynakçalarda kısaltma ve özetleme yapılmaz.

Örnek: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DIA), Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA)

ÖRNEKLER

Başbakanlık Osmanlı Arşivi

Dipnot: BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, (BOA. A. MKT. MHM.), 439/79, 22 Mart 1869 (1285.Z.8).

İlk dipnottan sonra BOA kısaltması kullanılır.

Kaynakça: A. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi

Dipnot: BCA (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi), Yassıada Tutanakları “Vatan Cephesi”, 010. 09/ 212. 656.1, 10.05.1961. İlk dipnottan sonra BCA kısaltması kullanılır.

Kaynakça: BCA: Yassıada Tutanakları “Vatan Cephesi.”

Tek yazarlı kitap

Dipnot: Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 2006, s.77.

Kaynakça: İPEK, Nedim, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 2006.

İki-üç yazarlı kitap

Dipnot: Sezai Balcı- Ahmet Yadi, Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler, Libra Yayınevi, İstanbul 2013,s. 68.

Kaynakça: BALCI, Sezai- Ahmet Yadi, Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler, Libra Yayınevi, İstanbul 2013. 

Tek yazarlı makale

Dipnot: Zafer Gölen, “Şark Meselesi Işığında Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçlerin Balkan Politikaları”, Türk Yurdu, C.31, S.284, Nisan 2011, s.99.

Kaynakça: GÖLEN, Zafer, “Şark Meselesi Işığında Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçlerin Balkan Politikaları”, Türk Yurdu, C.31, S.284, Nisan 2011, s.91-101.

İki yazarlı makale

Dipnot: İbrahim Serbestoğlu- Turan Açık, "Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi", Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, Yaz 2013, s.167-172.

Kaynakça: SERBESTOĞLU,  İbrahim- Turan Açık, "Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi", Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, Yaz 2013, s.157-172.

Metni yayıma hazırlanan eserler

Dipnot: Mahir Said Pekmen, 31 Mart Hatıraları İsyan Günlerinde Bir Muhalif,  Haz.: Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013, s. 83.

Kaynakça: PEKMEN, Mahir Said, 31 Mart Hatıraları İsyan Günlerinde Bir Muhalif,  Haz.: Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013.

Yazmalar

Dipnot: Mühyi-i Gülşeni, Siret-i Murad-ı Cihan, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul MS Fatih 3496, 2a-4a.

Kaynakça: Mühyi-i Gülşeni, Siret-i Murad-ı Cihan, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul, MS Fatih 3496.

Yazarı belirtilmemiş kitap

Dipnot: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,  Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997,s. 56.

Kaynakça: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997.

Çeviri kitap

Dipnot: Karen Barkey, Farklılıklar İmparatorluğu Karşılaştırmalı Tarih Perspektifinden Osmanlılar, Çev: Ebru Kılıç, Versus Kitap, İstanbul 2011,s. 67.

Kaynakça: BARKEY, Karen, Farklılıklar İmparatorluğu Karşılaştırmalı Tarih Perspektifinden Osmanlılar, Çev: Ebru Kılıç, Versus Kitap, İstanbul 2011.

Editörlü kitapta bölüm

Dipnot: Birten Çelik, “Ereğli Kömür Havzası’nda Bir Baskın ve Etkileri”, Osmanlı’nın Peşinde Bir Yaşam: Suraiya Faroqhi’ye Armağan, Ed. Onur Yıldırım, İmge Kitabevi, İstanbul 2008,s. 281-316.

Kaynakça: ÇELİK, Birten. “Ereğli Kömür Havzası’nda Bir Baskın ve Etkileri”, Osmanlı’nın Peşinde Bir Yaşam: Suraiya Faroqhi’ye Armağan, Ed. Onur Yıldırım, İmge Kitabevi, İstanbul 2008,s. 271-326.

Editörsüz ya da editörü belli olmayan kitapta bölüm

Dipnot: İsmail Parlatır, “Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar,” Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara 2001,s. 435.

Kaynakça: PARLATIR, İsmail, “Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar,” Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara 2001,s. 433-449. 

Tez

Dipnot: Osman Köse, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Rus Münâsebetleri (1722-1776 Tarihli Rusya Ahkâm Defteri’ne Göre), (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1993,s. 18.

Kaynakça: KÖSE, Osman XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Rus Münâsebetleri (1722-1776 Tarihli Rusya Ahkâm Defteri’ne Göre), (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1993.

Ansiklopedi maddesi

Dipnot: İlhan Şahin- Feridun Emecen, “Amasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1991, s. 3.

Kaynakça: ŞAHİN, İlhan - Feridun Emecen, “Amasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1991, s.1-4.

Yazarlı gazete yazısı

Dipnot: Hasan Cemal, “Enseyi Karartmayın İyi Yoldayız” , Milliyet, 21 Eylül 2012.

Kaynakça: CEMAL, Hasan, “Enseyi Karartmayın İyi Yoldayız”, Milliyet, 21 Eylül 2012.

Yazarsız gazete yazısı

Dipnot: “Katalonya'yı Bağımsızlık Ateşi Sardı,” Milliyet, 21 Eylül 2012.

Kaynakça: “Katalonya'yı Bağımsızlık Ateşi Sardı”, Milliyet. 21 Eylül 2012.