Kabul Edilen Bildiri Özetleri Listesi

SIRAADI SOYADIKURUMUBİLDİRİ BAŞLIĞI
1 Prof. Dr. İlhan EKİNCİ Ordu Üniversitesi Ondokuzuncu Yüzyılda Doğu Karadeniz’de Yayla Anlaşmazlıkları (Gümüşhane-Trabzon) ve Düşündürdükleri
2 Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüzyılda Gümüşhaneli Bir Madencinin Terekesi: Abdalzâde Hüseyin
3 Prof. Dr. Galip EKEN Cumhuriyet Üniversitesi II. Abdülhamid Döneminde Gümüşhane’de Eğitime Dair Bazı Bilgiler
4 Prof. Dr. Muzaffer DEMİR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ksenophon’un Anabasis (Onbinlerin Yürüyüşü) Adlı Eserinde Gümüşhane ve Çevresindeki Kavimlerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşamları
5 Prof. Dr. Salim GÖKÇEN Erzincan Üniversitesi Gümüşhane Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Hükümet Değişikliğine Tepkisi
6 Prof. Dr. Ergün LAFLI Dokuz Eylül Üniversitesi Gümüşhane’nin Roma Dönemi Tarihi ve Arkeolojisi
7 Doç. Dr. Mustafa AKSOY Marmara Üniversitesi Gümüşhane İkizevler Etnografya Müzesindeki Dokumlardaki Damgaların Tarihi Kaynakları
8 Doç. Dr. Alpaslan DEMİR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şiran Kazası Nikah Kayıtları (1885-1911)
9 Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Değişen Güç Dengeleri: Moğol İstilası Sonrası Trabzon İmparatorluğu İle Gümüşhane ve Çevresi
10 Doç. Dr. Sezai BALCI Giresun Üniversitesi CHP Teftiş Raporlarına Göre Gümüşhane (1938-1948)
11 Doç. Dr. Önder DUMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çok Partili Döneme Geçişte Gümüşhane’de Seçimler (1946-1950)
12 Doç. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane’de Son Osmanlı Mebusan Meclisi Seçimleri
13 Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK Gümüşhane Üniversitesi Fırka Çekişmeleri Ortasında 1924 Gümüşhane Ara Mebus Seçimleri ve İstikbal Gazetesi’nin İddiaları
14 Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN Gümüşhane Üniversitesi Osmanlı Devleti Döneminde Şiran Çevresinde Yaşanan Eşkıyalık Olayları (1760-1918)
15 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih GÖKÇEK Gümüşhane Üniversitesi 1 Numaralı Trabzon Ahkâm Defterine Göre Kürtün Nahiyesi (1742-1759)
16 Yrd. Doç. Dr. İlhan GÖK Gümüşhane Üniversitesi 2Numaralı Trabzon Ahkam Defteri’nde Kürtün’e Gönderilen Hükümler ve Değerlendirilmesi (H. 1173-121/M. 1760-1796)
17 Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Erzincan Üniversitesi TBMM 3. Dönem Gümüşhane Milletvekili Ali Fethi(Okyar) Bey’in 1930 Belediye Seçimlerine Yönelik Usulsüzlük İddialarının Genel Kurul Görüşmeleri.
18 Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1939 Erzincan Depremi’nin Gümüşhane’ye Demografik ve Sosyo-İktisadî Etkileri
19 Yrd. Doç. Dr. Gülser OĞUZ -
Yasemin AKTAŞ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tereke Kayıtlarına Göre Gümüşhaneli Kadınların Giyim Kuşam Kültürü
20 Yrd. Doç. Dr. Esat AKTAŞ Bayburt Üniversitesi Kolera Salgınlarında Gümüşhane ve Çevresindeki Karantina Uygulamaları
21 Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN Amasya Üniversitesi I. ve II. Dönem TBMM’deki Gümüşhane Milletvekilleri ve Yaptıkları Çalışmalar
22 Rıdvan PALANCI -
Yrd. Doç. Dr. Merve KARAÇAY TÜRKAL
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Yöresinde Türk Kozmolojisinin ve Eski Türk İnancının İzleri
23 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer BAŞKAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Salnameleri ve Trabzon Basınına Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gümüşhane (1925-1946)
24 Dr. Nursal KUMAŞ Uludağ Üniversitesi 1927 Nüfus Sayımı Verilerine Göre Gümüşhane İlinin Demografik Yapısı
25 Dr. Mustafa ÖZYÜREK Iğdır Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Maliye Bakanı, Gümüşhane Milletvekili Hasan Fehmi Ataç(1879-1961)
26 Dr. Hakan ASAN Dicle Üniversitesi Gümüşhane Sancağında Meydana Gelen Asayiş Problemleri ve Çözüm Yolları (1876-1914)
27 Arş. Gör. Dr. Edip UZUNDAL Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1885-1911 Yıllarında Şiran Kazasında İmam-Hatip Tayinlerine Dair Bir İnceleme
28 Arş. Gör. Mehmet Yunus AKREP Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane ve Erzincan Civarında Azzi Hayaşa Ülkesi
29 Arş. Gör. Murat YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhaneli Bir Yazar ve Şair Olarak Nihâl Atsız’ın Edebî Eserlerinde Gençliğe Verilen Mesajlar
30 Evren KAMALI –
Özay YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi Şiran Kazası Müdürlerinden Esad Ağa ve Faaliyetleri
31 Serdar ÖZMEN Atatürk Üniversitesi 1927 Seçimleri’nde Ali Fethi Okyar’ın Gümüşhane’den Milletvekili Seçilmesinin Analizi
32 Filiz KÖKSAL MEB 1930-1945 Dönemi Gümüşhane’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
33 Hande KONCA Dokuz Eylül Üniversitesi Gümüşhane Halk Evi: İdari Yapısı ve Faaliyetleri
34 Sinan DOĞAN İstanbul Üniversitesi Yüzyılda Harşit Çayı ve Kelkit Vadisi’nde Siyasi Mücadelelerin Yansımaları
35 Aydın KURT Başbakanlık Osmanlı Arşivi II. Selim Döneminde Şiryan/Şiran Nahiyesi Ve Tımarlı Sipahileri
36 Yasin DÖNDER Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gümüşhane Şeriyye Sicili’nde Nikâh
37 A. Güngör ÜÇÜNCÜOĞLU Yerel Araştırmacı-Tarihçi Gümüşhane Vadisinden Geçen Tarihi Yollar
38 Osman DOĞAN Çamlıca Basın Yayın 1888’De Kelkit’in Akdağ Köyünde 96 Kişinin Öldüğü Büyük Âfet
39 Necat ÇETİN MEB Tasfiye Talepnamelerine Göre Gümüşhane’ye İskân Edilen Mübadillerin Memleketleri ve İskân Edildikleri İdari Birimler
40 Adnan TÜZEN Vakıflar Genel Müdürlüğü Gümüşhane ve Keban Madenleri Emini Sadullah Efendi’nin Gümüşhane’de Yaptırdığı Camii ve Vakıfları
41 Yrd. Doç. Dr. Muhammet OKUDAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüzyıl’da Gümüşhane’de Kurulan Vakıflarla İlgili Bazı Değerlendirmeler
42 Salih DEĞİRMENCİ   Gümüşhane Kazası Ahalisinin Avârız-ı Divâniyye ve Tekâlif-i Örfiyyeden Muâfiyetleri
43 Nazlı MURZİOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gümüşhane’nin İktisadi Durumu (1923-1938)
44 Prof. Dr. Yavuz BAYRAM -
Arş. Gör. Muhammet İkbal GÜLER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gümüşhânevî Mehmed Ziyâ’ü’d-dîn’in Bilinmeyen Bir Eseri: Sebeb-i Hilkat-i Eşyâ
45 Prof. Dr. Ülkü ELİUZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mitten Söze Milli İmgelerin Doğurganlığı: Bozkurtlar
46 Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK Kırıkkale Üniversitesi Gümüşhâneli Ebûbekr Efendi’Nin Risâle Fî-Beyâni Ma’Ânî’L-İsti’Ârâtı
47 Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK Giresun Üniversitesi Yedi Meşaleci Olarak Vasfi Mahir Kocatürk
48 Yrd. Doç. Dr. Emine Bilgehan TÜRK Giresun Üniversitesi Şiirden Yaşantıya: Şinasi Özdenoğlu’nun Şiirlerinde Otobiyografik İzler
49 Okt. Yasemin ULUTÜRK Sağlık Bilimleri Üniversitesi Meşale Dergisi Bağlamında Vasfi Mahir Kocatürk Ve Şiiri
50 Arş. Gör. Haci İbrahim GÜNEY Gümüşhane Üniversitesi Nurettin Özdemir’in Şiilerinde Vatan Sevgisi
51 Arş. Gör. Mesut KÜRÜM Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İli Ve Ağızlarının Türkiye Türkçesi Ağızları İçindeki Yeri
52 Vedat ŞEN Erzurum Teknik Üniversitesi Ataların Ruhundan Miras Kalan Bir Kültür Genetiği: Gümüşhane Halk Masallarında Mizah Ve İroni
53 Yrd. Doç. Dr. Lokman TAŞKESENLİOĞLU Giresun Üniversitesi Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi’nin Edebi ve Tasavvufi Camiadaki Etkisi
54 Doç. Dr. Adem SAĞIR -
Burak BÖLÜK
Karabük Üniversitesi 2014-2016 Yılı Demografik Veriler Bağlamında Gümüşhane İline Sosyolojik Bir Bakış
55 Yrd. Doç. Dr. Celal YEŞİLÇAYIR Gümüşhane Üniversitesi Necmettin Tozlu ve Felsefesi
56 Yrd. Doç. Dr. Fatih ORHAN -
Prof. Dr. Hayati DOĞANAY
Erzincan Üniversitesi Coğrafî ve Turistik Özellikleri Açısından Tomara Şelalesi
57 Prof. Dr. Selami ŞİMŞEK –
Arş. Gör. Ahmet VURAL
Gümüşhane Üniversitesi Şiranlı Bilinmeyen Bir Gönül Eri:Sâlih Efendi’nin Hayatı Ve Deh-Çerâğ-ı İslâm Adlı Eseri
58 Yrd. Doç. Dr. Metin AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Salih AKKANAT
Doç. Dr. Nihat YILMAZ
Yrd.Doç. Dr. Seda ÖZSOY
Gümüşhane Üniversitesi Düzensiz Göçmenlerin Gümüşhane’de Durumu
59 Yrd. Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi’nde Bir Ombudsmanın Uygulanabilirliği: Bir Model Önerisi
60 Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ Gümüşhane Üniversitesi Kazım Karabekir’in Kurtuluş Savaşı Yıllarına İlişkin Gümüşhane Gözlemleri
61 Yrd. Doç. Dr. Fatma OKUR ÇAKICI Gümüşhane Üniversitesi Siyaset, Seçimler ve Kadınlar:Siyasal Katılımda Kadın Gümüşhane Araştırması
62 Yrd. Doç. Dr. İlyas TOPÇU Kafkas Üniversitesi Cumhuriyet Dönemi Gümüşhane’nin Demografik Yapısı
63 Yrd. Doç. Dr. Erol AKCAN –
Yrd. Doç. Dr. Recep Murat GEÇİKLİ
Iğdır Üniversitesi Gümüşhane Mebusu Kadirbeyoğlu Zeki Bey, I. TBMM’ye Neden Katılmadı? İddialar ve Tarihi Gerçekler
64 Arş. Gör. Şadiye KOTANLI -
Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR
Gümüşhane Üniversitesi Ortak Bellekte Yer Edinen Yaşam Deneyimlerini Toplumsal İletişim Bağlamında Geleceğe Taşıyan Kültürel Oluşumlar: Gümüşhane’de Şenlikler
65 Yrd. Doç. Dr. Sertaç Timur DEMİR Gümüşhane Üniversitesi Modern Kültür ve Hızlı Kentleşmenin Etkisi Altında Taşra’yı Hatırlamak: Gümüşhane Nereye Gidiyor?
66 Prof. Dr. Cevdet YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şehirlerin Kültürel Geçmiş ve Birikimlerinin Ortaya Çıkarılması, Korunması ve Geleceğe Aktarılması Sorunu; Gümüşhane Örneği
67 Prof. Dr. Cevdet YILMAZ -
Yrd. Doç. Dr. Mutlu KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi TÜİK Verilerine Göre Gümüşhane İlinin Nüfus Özellikleri
68 Yrd. Doç. Dr. Yaşar KOP -
Arş. Gör. Haldun Mete ASLAN
Kafkas Üniversitesi Musahâbetü’l İhvân Adlı Eserden Hareketle Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî’nin Eğitim’e Bakışı
69 Öğr. Gör. Gülseren GÜNAYDIN
Öğr. Gör. Uğur SARUHAN
Öğr. Gör. Hatice OĞUZHAN
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Coğrafyası ve 2000 Yılı Sonrası Yaşanan Doğal Afetler
70 Doç. Dr. Nodırkhon Khasanov Karabük Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin “Mecmuatul-Ahzab” Eserinin Özbekçe Tercümesi Hakkında
71 Yrd. Doç. Dr. Nuran SAY Gazi Üniversitesi Koruyucu Bezemelerden Bir Örnek ve Gümüşhane Dokumalarındaki Kullanım Yeri
72 Yrd. Doç. Dr. Muhammet OKUDAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüzyıl’da Gümüşhane’de Kurulan Vakıflarla İlgili Bazı Değerlendirmeler
73 Bahargül ATAŞ Cumhuriyet Üniversitesi Gümüşhane’de Bir Türk Dönemi Eseri: Mir Ahmet Raşit Camii
74 Yrd. Doç. Dr. Seyfullah GÜL -
Okt. Tevfik Yılmaz DEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göç ve Kültürel Bütünleşme Bağlamında Samsun’da Yaşayan Gümüşhaneliler
75 Emrah KAYA MEB Gümüşhane Müzik Folkloru Üzerine Bir Değerlendirme
76 Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Vakıflar Genel Müdürlüğü Kamil Akdik’in Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi’nde Bulunan Hat Levhaları
77 Yrd. Doç. Dr. Arif ÇİÇEK Gümüşhane Üniversitesi Siyasal Katılma ve Gümüşhane
78 Yrd. Doç. Engin GÜVENDİ Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Örümcek Ormanı Tabiat Koruma Alanı ve Çevresinde Yapılan Bilimsel Çalışmalar Hakkında Değerlendirme
79 Yrd. Doç. Ali ÖZCAN Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Yerel Basınının Yapısı ve Bilişim Teknolojileri Eksenli Geleceği
80 Öğr. Gör. Murat ÖDEMİŞ
Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇALIK
Gümüşhane Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Kapsamında Gümüşhane Dölek Köyü’nde “Guduculuk”
81

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZKAN

Arş. Gör. İlyas ALTUNER

Gümüşhane Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

Gümüşhane’de Din Eğitiminin Nicelik ve Niteliği Üzerine Düşünceler

82 Okt. Serdar BULUT Giresun Üniversitesi Gümüşhane Ve Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
83 Öğr. Gör. Mehmet Akif KARA Giresun Üniversitesi Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardım Uygulamaları: Gümüşhane SYDV Örneği
84 Okt. Talat ÜLKER Gümüşhane Üniversitesi Türk Kültüründe Toplantı Gelenekleri ve Herfene
85 Doç. Dr. Sherzodhon MAHMUDOV Fergana Politeknik Üniversitesi Özbekistan’da Bulunan Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin İlmi Mirası
86 Dr. Nadiya SENÇİLO Ukrayna Milli Havacılık Üniversitesi Gümüşhane ve Ukrayna Masallarında Motifler ve Formel Unsurlar Karşılaştırılması
87 Dr. Leyla KERİMOVA Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Gümüşhane Yöresi Ağızları ile Azerbaycan Ağızları Arasında Benzer Taraflar
88 Dr. Aynur GAZANFERGIZI Bakü Avrasya Üniversitesi Gümüşhane Masallarının Azerbaycan ve Kumuk Masalları ile Motif, Süje ve İmge Benzerliği
89 Arş. Gör. Aytac ABBASOVA Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Gümüşhane Yöresine Ait Halk Oyunlarının Özellikleri
90 Prof. Dr. Danuta Chmilowski Warşova Üniversitesi Polonya Seyahatnamelerinde Gümüşhane Şehri
91 Yrd. Doç. Dr. Masoumeh DAEİ Tebriz Payame Nür Üniversitesi İran- Osmanlı Ticaretinde, Trabzon-Gümüşhane- Erzurum- Tebriz Şose Yolu (XIX. Yüzyılın Sonu, XX. Başlarında Ticari ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme)
92 Dr. Vidadi UMUDLU Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 1828-1829 Yıllar Rus-Türk Muharebesi ve Gümüşhane Civarında Savaşlar (Rus Kaynakları Esasında)
93 Doç. Dr. Fidan GASIMOVA Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Gümüşhane ve Eski Türk Folkloru Mitolojisi
94 Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Gümüşhane’den Gürcüstana KöçürülmüşUrumlardan Toplanmış Halk Edebiyatının Özellikleri
95 Şebnem HÜSEYNOVA Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Gümüşhane Efsanelerinde Mitolojik Bulgular
96 Yrd. Doç. Dr. Mümin HAKKIOĞLU Gümüşhane Üniversitesi ‘Ergen Ruhlar İlmihali’: Mehmet Akıncı’nın Şiirlerinde Sekülerleşen İnancın Reddi
97 Öğr. Gör. Olcay PALTA -
Arş. Gör. Erkan DİKİCİ
Bitlis Eren Üniversitesi - Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane'yi Konu Edinen 2000-2015 Yılları Arasında Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar